Algemene voorwaarden

Disclaimer en algemene voorwaarden 

De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. WebCapital wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuis- theden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. 

Offerte, overeenkomst en bevestiging 

Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbieding- en gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via onze website of als de opdrachtgever onze order formulier ondertekend. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon. 

Oplevering 

De uiteindelijke oplevering van onze diensten kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft. WebCapital behoudt zich het recht voor om de aangegeven oplevering- stermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverpli- chting door de opdrachtgever is nagekomen. 

De uitvoering van de overeenkomst 

Uitvoeren opdracht De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdracht- gever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

Copyright, gedeponeerde merken 

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan WebCapital worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. WebCapital is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en WebCapital kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

Gebruik en licentie 

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerp- en) en websites te gebruiken:
– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken. 

– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. De copyright rechten worden dan ook schriftelijk overgedragen aan de klant. WebCapital behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publicer- en op haar websites in de portfolio. Onderdelen van ontwerpen kunnen daarnaast door WebCapital gebruikt worden in toekomstige ontwerpen. 

Uitblijven van betaling 

Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal WebCapital de factuur uit handen geven aan ons incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend. 

Wijzigingen 

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Auteursrecht & Intellectueel eigendom 

Het auteursrecht van alle door WebCapital ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij WebCapital. Alle rechten voorbe- houden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van WebCapital worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. WebCapital is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. 

Opzegging 

In geval van tussentijdse opzegging heeft WebCapital naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. WebCapital heeft besloten deze kosten op maximaal 75% van het geoffereerde bedrag stellen en dekken de adminis- tratieve kosten die zijn gemaakt. Nadat 3 ontwerprondes zijn doorlopen is het opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij. 

Betaling 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door WebCapital gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdracht- gever. Na ondertekenen van tarievenlijst/offerte krijgt dit een status van een contract. Vanaf dat moment is er overeenkomst voor de aangevinkte dienst gesloten tussen de Partij 2 en WebCapital en is Partij 2 betalingsver- plicht. 

Hosting en Domeinregistratie 

Domeinnaam en hosting worden via www.neostrada.nl aangemaakt. WebCapital is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of problemen. 

Aansprakelijkheid 

WebCapital is niet aansprakelijk voor:
1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdracht- gever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan WebCap- ital.
4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneem- baar zijn geweest.
5. WebCapital is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.